50 हजार प्रोत्साहन अनुदान साठी 1000 कोटी वितरीत | 50 hajar protsahan Anudan | 50 hajar anudan Tech Marathi Expert 38.9K subscribers

50 hajar anudan महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 50 हजार अनुदान यादी महाराष्ट्र २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना (राज्यस्तर) (कार्यक्रम) योजनेसाठी निधी वितरीत करणेबाबत. 50 हजार अनुदान यादी pdf

सन २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु.५० हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन २०२२ – २३ या वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार अल्पमुदत पीक कर्जाची पुर्णतः 50 hajar protsahan yojana परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीत जास्त रु. ५० हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देणेबाबत संदर्भ क्र. १, दिनांक २९.०७.२०२२ अन्वये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 50 हजार अनुदान दुसरी यादी

अनुदान यादीत नाव पाहण्यासाठी  येथे क्लीक करा

शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा 

२. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना (राज्यस्तर) (कार्यक्रम) (२४३५०१८९), ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२२- २३ या आर्थिक वर्षासाठी रु.४७००.०० कोटीच्या पुरवणी मागणीच्या प्रस्तावास वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ३, दिनांक २९.०८.२०२२ तसेच सहकार विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ४, दिनांक ३०.०८.२०२२ च्या शा. नि. अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी रु. २३५०.०० कोटी इतकी रक्कम संदर्भ क्रमांक ५, दिनांक १६.०९.२०२२ रोजीच्या शा.नि. अन्वये, रु. ६५०.०० कोटी इतकी रक्कम संदर्भ क्रमांक ६, दिनांक १८.१०.२०२२ रोजीच्या शा.नि. अन्वये तसेच रु. ७००.०० कोटी इतकी रक्कम संदर्भ क्रमांक ८, दिनांक १७.०१.२०२३ रोजीच्या शा. नि. अन्वये वितरीत करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत उर्वरीत रक्कम रु. १०००.०० कोटी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 50 hajar anudan news

Leave a Comment

error: वेबसाईट वरील मजकूर कॉपी करू नये