50 hajar protsahan Anudan

५०००० hajar anudan महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 50 हजार अनुदान यादी महाराष्ट्र २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना (राज्यस्तर) (कार्यक्रम) योजनेसाठी निधी वितरीत करणेबाबत. 50 हजार अनुदान यादी pdf

सन २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु.५० हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन

अनुदान यादीत नाव पाहण्यासाठी  येथे क्लीक करा

शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा