पीक विम्यासाठी १७ कोटी ७७ लाख वितरीत | फळपीक विमा 2021 | Falpik Vima Yadi 2022

fal pik vima पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन २०२१ साठी राज्य हिस्साची रु. १७,७७,३९,६८२/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत. मृगबहार फळ पीक विमा योजना. प्रस्तावना : महाराष्ट्र शासन कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग. शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्या पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य आबाधीत … Read more

error: वेबसाईट वरील मजकूर कॉपी करू नये