ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना वेतनवाढ जाहीर । नवीन शासन निर्णय GR आला | Grampanchayat karmchari vetanvadh 2022

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सुधारित किमान वेतन दर लागू करणेबाबत. प्रस्तावना : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ६१ प्रमाणे ग्रामपंचायतीला त्यांच्या आवश्यकतेनुसार कर्मचारी नेमण्याचे व त्यांचे वेतन ठरविण्याचे अधिकार आहेत. सध्या या विभागाच्या वाचा येथील क्र.२ च्या दि. ३०.१०.२०१३ च्या पत्रान्वये उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या क्र .किवेअ -२०१३ /५२/प्र.क्र. २७/ कामगार-७ , दि. ७ ऑगस्ट २०१३ च्या … Read more