खरीप पीक विमासाठी 865 कोटी विमा मंजूर 2022 | Kharip Pik Vima 2022 | पीक विमा मंजूर यादी 2022 महाराष्ट्र

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम सन २०२१ साठी पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिश्याची रु. ८६५,९५,५८,४५९/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत.  हे पण वाचा :  जमिनीचा नकाशा, प्लॉट नं, इत्यादी ऑनलाईन पहा  प्रस्तावना : प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरीता दि.२९.०६.२०२० व दि. … Read more