प्रधानमंत्री फसल विमा योजना-पीक विमा वाटपासाठी निधी मंजूर आता या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ

प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान” या योजनेअंतर्गत रु.८,५३,०८,६१२/इतकी रक्कम विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजूरी देण्याबाबत. प्रस्तावना : हे पण वाचा : अतिवृष्टी नुकसान भरपाई निधी मंजूर जिल्हा निहाय यादी 554 कोटी निधी वितरित  प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई निश्चित करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून काही प्रकरणी पिक विमा नुकसान … Read more