राशन दुकानामध्ये मिळणार साबण, चहापत्ती, शाम्पू इत्यादी सामान | शासन निर्णय पहा

रास्तभाव/ शिधावाटप दुकानांमध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यास विविध प्रकारच्या उत्पादनांस परवानगी देणेबाबत. प्रस्तावना उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णयान्वये शासनाने…

error: वेबसाईट वरील मजकूर कॉपी करू नये