वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण योजनेस मंजुरी 2021-22 व 2022-23 | approval of individual farm lining scheme 2021-23

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत “वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण” प्रकल्प सन २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये राबविण्यासाठी रू. १००.०० कोटी रक्कमेच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता  वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्प सन २०२१-२२ व २०२२-२३ वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्प सन २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत एकूण रू.२००.०० कोटीचा कार्यक्रम दोन वर्षाच्या कालावधीत राबविण्यात येणार असून … Read more