Thibak Sinchan Yojana Maharashtra | पहा ठिबक, तुषार सिंचन 80% अनुदाना वरती किती मिळणार एकरी अनुदान ? व कसा करावा ऑनलाईन अर्ज?

Thibak Sinchan Anudan Maharashtra 2022 :- नमस्कार शेतकरी मित्रानो आज या मध्ये आपण खूप महत्त्वाची माहिती आपण पाहणार आहो. या मध्ये शेतकरी बांधवा करिता केंद्र शासनाने तसेच राज्य शासना ने महत्त्वाची अशी योजना सुरू करण्यात आली आहे. तसेच ती योजना म्हणजे ठिबक, तुषार सिंचन योजना या योजने च्या अंतर्गत शेतकरी बांधवाना 75 ते 80 टक्के … Read more

ठिबक सिंचन 80% अनुदान योजना 2022 | तुषार सिंचन योजना | Drip irrigation Scheme 2022 – Thibak Sinchan Yojana

सन २०२१-२२ मध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेकरिता रु.२०० कोटी निधी वितरीत करणेबाबत. Drip irrigation Scheme 2022 हे पण वाचा : तुमच्या ग्रामपंचायत मध्ये किती पैसे आला पहा मोबाइलला वर प्रस्तावना : ठिबक सिंचन 80% अनुदान योजना 2022 : राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने अवर्षणप्रवण क्षेत्र तसेच आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात … Read more